Antecedo

Význam: předstíhat, předbíhat, předčit

Další latinský slovník

Fractio panis

lámání chleba

Stare (subst. indecl.)

obydlí, příbytek

Edisco

učit se nazpaměť

Propter

1. pro, kvůli (účelově, tak výslovně MLLM) ; 2. k, aby vyhledal (se slovesy posílání: "propter te" abych tě vyhledal, k tobě) ; 3. podle, ve shodě (výslovně MLLM, tak též niquinta 776 a tak i angl. a fr. překlad tohoto místa)

Suppliciter

pokorně, prosebně

Adversum

protivenství