Iusta altitudo

Význam: náležitá výška

Další latinský slovník

Fortunatus

bohatý, zámožný, blažený

Catechismus

náboženská výchova ; katechismus

Nudi homines cum ferro

nazí lidé v okovech (označení pro kajícné poutníky)

Anceps

dvojí, dvojstranný

Aquila

orel, orlice ; orel, znak římské legie ; orel (nástřešní ozdoba)

Iniustitia

bezpráví, nespravedlnost