Visio

Význam: úmysl??? (viz RS 46:16)

Další latinský slovník

Actus apostolorum

Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Foedo

zohavit, znetvořit, poskvrnit, potřísnit, zmrzačit, poskvrnit, zneuctít, znesvětit ; kazit, porušovat ; trýznit

Ovum

vejce, jikra, vajíčko

Ros

rosa ; kapičky, tekutina, která ukapává

Ens inquantum ens

jsoucno jakožto jsoucno

Plus valere ( minus valere

mít převahu ( mít méně