Ad perpendiculum

Význam: svisle

Další latinský slovník

Ex quo

jakmile, když [zřejmě jen střv. latina]

In actu

skutečně, řádně ; v této době, právě

Praescribo

vytknout, naříkat

Prosper

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný

Vero

(často výplňkové slovo, která lze přeložit "pak" či zcela vynechat ; viz např. RS 58:19)

Armo

vyzbrojit, vypravit