Ante conspectum + gen.

Význam: před kým, v přítomnosti koho

Další latinský slovník

Talis

takový (Pražák. MLLM nic. DZ zaznamenal též jako náhradu ukazovacího zájmena, asi jen neklas.)

Seipsum

sám sebe

Aemulatio

soutěžení, závodění, horlivost, usilování ; řevnění, řevnivost, žárlivost ; závist

Iste

ten, tenhle, tento ; tenhle (opovržlivě)

Consentio

souhlasit, stejně smýšlet, být stejného smýšlení, být zajedno, shodnout se s kým (cum alqo de re) ; být důsledný ; uzavírat co, usnášet se na čem ; sjednotit se, spolčit se, umluvit se, spiknout se, spřáhnout se

Praeacutus

zašpičatěný, přiostřený, nabroušený