Balneoregiensis

Význam: bagnioregský, související s Bagnioregiem

Další latinský slovník

Temerarius

neodpovědný, zaslepený, nerozvážný

Solennis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Se habere ad alqm

chovat se ke komu jak

Satisfacio

omluvit se, ospravedlnit se

Superbia

pýcha, opovážlivost, zpupnost

Eripio

osvobodit se