Cohorta praetoria

Význam: tělesná stráž

Další latinský slovník

Nepos

vnuk ; synovec, příbuzný vůbec ; potomek ; mrhač, marnotratník, zhýralec

Propositum

předsevzetí, úmysl ; látka, téma, děj (dramatu), hlavní věc ; návěst (úsudku), premisa

Nudus

nahý, obnažený

Nota

věz

Inter cetera

především, obzvláště (Pražák takto! viz inter alia)

Subfero

zdvihnout