Conspicor

Význam: spatřit, uzřít

Další latinský slovník

Inter cetera

především, obzvláště (Pražák takto! viz inter alia)

Frui

užívat (těšit se z něčeho pro věc samotnou, jiné je uti, kde se věc užívá pro něco jiného)

Deterreo

odradit, odstrašovat

Dispono

klást na různá místa, tu a tam klást, rozestavovat (zejm. voj.), rozkládat ; pořádat, uvádět v pořádek, rovnat, urovnávat, upravovat ; určovat, ustanovovat, nařizovat ; připravit, přichystat

Nimius

převeliký, nesmírný, neobyčejně veliký ; přílišný, překračující míru, nadměrný

Carex

ostřice