Meliores

Význam: velmoži

Další latinský slovník

Destituo

upouštět od něčeho

Collocutio

rozmluva, rozprava, rozprávka

Profiteor

přihlásit se k čemu, přijmout co

Existentia

existence, bytí

Abrenuntio

zříci se čeho (bludného názoru apod.)

Habito

obývat, bydlit v čem ; bydlit ; dlít, zdržovat se kde, být, bývat