Scio

Význam: vědět, zvědět ; znát, umět, rozumět ; rozsuzovat, rozhodovat ; domnívat se, mínit, usuzovat, soudit

Další latinský slovník

Circumstans

okolostojící

Vallis

údolí, úval, dolina

Recuperatus

znovunabytý

Quoad

dokud

Tantum

(jen) tolik

Excedo

vystěhovat se, odejít