Subitus

Význam: náhlý, nenadálý

Další latinský slovník

Amb-

předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")

Explicit

končí... [bývá uváděno na koncích díla ; končí, tak se to většinou překládá, např. Spunar]

Estas

léto (neklas. pravopis)

Praedictus

uvedený, zmíněný, řečený

In quantum potest

seč může

Belasius

Blažej