Abodriti

Význam: Obodrité

Další latinský slovník

Applico

opírat se

Antiquitus

od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Respicio

(alqm) vzhlížet ke komu ; znovu přivolávat co (o vzpomínce) ; dbát na co, brát zřetel na co ; vztahovat se ke komu ; očekávat co

Circinus

kružidlo, kružítko

Cessare a divinis

dočasně zastavit vykonávání církevních obřadů

Communis

obecní, náležející obci ; obecní (o chudých placených z pokladny) ; plnoprávný, zasedající v městské radě