Aliter

Význam: jinak

Další latinský slovník

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)

Pudor

čest, stud ; úcta, vážnost, ohled na koho ; mravnost, počestnost, bezúhonnost, dobré mravy, slušnost, cudnost, čistota, nevinnost ; stydlivost, ostýchavost, skromnost ; hanba, potupa, ostuda

Ius dicere

konat soudy

Talis - qualis

takový - jaký

Terga vertere

dát se na útěk

Solemnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní