Calefio

Význam: (pas. od calefacio) být ohříván, ohřívat se

Další latinský slovník

Freda et tributa

poplatky a dávky

Pollinctor

omývač mrtvol

Assisto

přistupovat, pomáhat ; být přítomen

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Arrogantia

domýšlivost

Animum advertere

upínat zřetel, zpozorovat