Francigenum

Význam: francouzština

Další latinský slovník

Farzellum

(Fournier I, 312)

Insideo

obsadit ; zakořenit, usadit se (kde) ; utkvět (v paměti) ; mít v držení, zaujímat

Factum

čin, skutek ; výkon, práce ; služby ; případ, příhoda, událost [DZ: též zřejmě situace, záležitost, ač Pražák neuvádí]

Disco

učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")

Impugno

bojovat proti někomu, napadat, útočit

Eleemosynas facere

dávat almužny