Pluere (3. os. pluit)

Význam: pršet

Další latinský slovník

Effudi

(viz effundo)

Applico

opírat se

Plango

bít, tepat ; hořekovat

Prophetia

dar proroctví (tak 1K 13,2)

Insignis

nápadný, pro výstrahu

Miser

(v MLLM je fr. a angl. ekvivalent, kt. znamená zároveň "nebohý" i "ničemný", takže odtud, stejně jako z uváděných citací, nelze určit, zda má slovo i význam "ničemný")