Sed

Význam: ale, avšak, však, nýbrž

Další latinský slovník

Praeterea

dále, kromě toho, navíc, nadto, mimoto ; ostatně

Dimano

roztákat se ; rozšířit se, rozhlásit se, roznést se

Exanimo

zbavit života, usmrtit

Dedecus

hanba, zahanbující čin, neřest, ohavný čin

Ullus

někdo

Foedo

zohavit, znetvořit, poskvrnit, potřísnit, zmrzačit, poskvrnit, zneuctít, znesvětit ; kazit, porušovat ; trýznit