Dimensus

Význam: vyměřený

Další latinský slovník

Stare in suis distinctionibus

trvat na svém, stát na svém

Cogito

pomýšlet, mít v úmyslu, přemýšlet, přemítat, myslet na

Invidia

závist ; nenávist ; nenáviděnost, neoblíbenost

Hordeacius

ječný, ječmenný

Simulatio

přetvářka

Putridus

shnilý, nahnilý, zkažený, ztrouchnivělý, zpráchnivělý, zetlelý ; (o zubech) vykotlaný ; zvadlý ; (ani náznak průběhového významu "tlející" apod.)